بهداشت خانواده
معرفی واحد بهداشت خانواده
 
                1-برنامه مادران باردار
این برنامه شامل مراقبت های پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان بوده وهدف آن تامین سلامت مادران از قبل از بارداری تا پس از زایمان می باشد . پس از تشکیل پرونده برای مادران مراجعه کننده خدماتی از قبیل بررسی شرح حال و سوابق مادر ازنظربهداشتی و بیماری و ... در قبل از بارداری و دوران بارداری ، ارزیابی وضعیت مادر باردار در طی مراجعات روتین دوران بارداری برحسب سن بارداری و پس از زایمان ، انجام معاینه توسط پزشک، انجام آزمایشات لازم قبل از بارداری و در دوران بارداری ، ارائه مکمل های بهداشتی ، ارائه آموزش های لازم و ... انجام می گیرد .
               2- برنامه کودکان و شیرمادر
هدف این برنامه تامین سلامت کودکان زیر 8 سال از ابتدای تولد تا سن 8 سالگی می باشد . خدمات این برنامه شامل انجام مراقبت نوزادان توسط پزشک مرکز، انجام مراقبت از کودکان برحسب سن و ارجاع آن ها به پزشک در صورت لزوم، ارائه آموزشهای لازم به مادران بر حسب سن وشرایط کودکان ، ارائه خدمات به کودکان بیمار زیر 5سال توسط کارکنان و پزشک ،ارائه مکمل های بهداشتی و ... می باشد .
                3-برنامه تنظیم خانواده
این برنامه زنان همسردار 49-10 سال واجد شرایط تنیم خانواده را تحت پوشش قرار داده وهدف آن کمک به خانواده ها برای فاصله گذاری بین فرزندان وتصمیم گیری برای داشتن فرزند برحسب شرایط آن ها می باشد . ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان ، ارائه آموزشهای لازم به زنان و مردان ، انجام معاینه توسط پزشک در صورت لزوم و ...  می باشد.
                4-برنامه میانسالان
این برنامه زنان و مردان در گروه سنی 25-60 سال را با هدف تامین سلامت آنان تحت پوشش قرار می دهد. خدمات ارائه شده به این گروه از جمعیت شامل ارائه آموزش های لازم در مورد سلامت آنان ، انجام تست پاپ اسمیر و معاینه سالانه پستان  از زنان این گروه سنی توسط پزشک و ماما می باشد .
                5-برنامه سالمندان
این برنامه زنان و مردان بالای 60 سال را با هدف تامین سلامت آنان تحت پوشش قرار می دهد . خدماتی که در حال حاضر به آنان ارائه می گردد شامل اندازه گیری فشارخون ، ارائه آموزش های لازم به سالمندان و اطرافیان آن ها در خصوص بهبود شیوه زندگی سالمندان می باشد . البته برنامه سلامت سالمندان در حال گسترش بوده و ارائه خدمات تکمیلی به سالمندان را نیز در پیش رو دارد .
    6-برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه 
این برنامه، مرگ کودکان 1 ماهه تا 59 ماهه (زیر 5 سال) را بررسی می نماید.با توجه به علت مرگ های گزارش شده در هر منطقه چه روستایی و چه شهری، پرسشنامه مرگ کودک 59-1 ماهه توسط پزشک مرکز بهداشت شهید بلندیان تکمیل شده و در کمیته های مرگی که  با حضور متخصص اطفال امین کمیته برگزار می شود، علل مرگ ها بررسی شده و راهکار های پیشگیری از آنها تدوین و در اختیار کلیه مراکز و پایگاه های تحت پوشش قرار داده می شود.