سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
 معرفی واحد
1.    آموزش دانش آموزان – والدین – کارکنان – در مدارس در سه گروه هدف
2.    برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری و پزشکی بر اساس شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان اول   ابتدایی – اول راهنمایی – اول متوسطه
3.    برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری پدیکلوز جهت دانش آموزان  
4.    همکاری در اجرای طرح های محوله از وزارت بهداشتی
5.    برنامه ریزی جهت اجرای واکسیناسیون توام دانش آموزان 16-14 سال
6.    همکاری در اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه با آموزش و پرورش آموزش استثنائی