مطالب آموزشی
                                                                                                 
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
واحد بهبود تغذیه واحد بهداشت خانواده
واحد نوجوانان، جوانان و مدارس واحد سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد
واحد بهداشت حرفه ای واحد آمار
واحد بهداشت محیط آزمایشگاه مرکزی
آموزشگاه بهورزی گسترش (داوطلبین سلامت)
واحد بهداشت دهان و دندان واحد آموزش و ارتقای سلامت