مدیریت

دکتر سید علیرضا خونساری
تحصیلات: دکترای پزشکی عمومی
سمت: رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
 آدرس: قزوین – خیابان شهید بابایی – بعد از کانال - مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن: 36-33670035
نمابر: 33664060
سوابق و مسئولیت ها:
عنوان
دستگاه
تاریخ انتصاب
رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
1394
معاون مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1393-1392
معاون فنی معاونت بهداشتی
معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1394-1393
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان
معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1390-1387
 مدیر شبکه
                و رئیس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان                        
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1387-1386
کارشناسی‌ارشد بهداشت بین الملل
 گرایش مدیریت 
دانشگاه هایدلبرگ آلمان
1385
 رئیس مرکز بهداشت
و مدیرشبکه شهرستان رزن همدان       
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1384-1383