داخلی
ستاد:
15 واحد زیر مجموعه ستاد مرکز بهداشت شهید بلندیان می باشد که وظیفه نظارت و جمع بندی اطلاعات رسیده از مراکز محیطی یا تابعه و ارسال اطلاعات به سایت های مربوطه وزارت بهداشت یا معاونت بهداشتی را بعهده دارند.