بهداشت محیط
معرفي واحد
هدف كلي : ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه
واحد بهداشت محيط يكي از واحدهاي ستادي مركز بهداشت شهرستان قزوين مي باشد كه عهده دار كنترل بهداشت محيط از جمله آب شرب ، مواد غذايي ، مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ، اماكن عمومي ، زباله و پسماندها ، فاضلاب ، كنترل ناقلين بيماري ، كاهش اثرات بلاياي طبيعي و رسيدگي به شكايات بهداشتي مردمي و برنامه متنوع و مختلف ديگر مي باشد.

1 – كاهش موارد بيماري مرتبط با آب، غذا و.....
2 – كاهش هزينه مربوط به درمان
3 – كاهش مشكلات زيست محيطي
4 – بالا بردن سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتي جامعه
5 – اعمال و اجراي مقررات و استانداردهاي بهداشت محيطي
6 – ايمني غذاي سالم (كنترل و نظارت بر تهيه و توزيع مواد غذايي)