مراکز خدمات جامع سلامت تابعه

معرفی مراکز:
درحال حاضر مراکز فعال تحت پوشش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین شامل:
1-       تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری:  8
2-       تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی: 15
3-       تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی: 9
4-       تعداد پایگاه های بهداشتی: 15
5-       تعداد خانه های بهداشت: 105