مرکز خدمات جامع سلامت شماره 17 (محمودآباد نمونه)


مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 17(محمود آباد)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
کل شهر محمود آباد
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
16 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
ضلع شمالی محمودآباد -33262448