دفتر مدیریت
محمدرضا جمالی
تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی
سمت : مسئول دفتر
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن مستقیم :‌ 36-33655035
تلفن: 33656056 داخلی 264
نمابر :‌33658060