معرفی پرسنل


حسن خوبان

تحصیلات‌ : کارشناس حشره شناسی پزشکی

سمت : کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد

تلفن :‌ 33656056
داخلی 228
تلفن مستقیم : 33653973

نمابر :‌33658060

 
  
 محمد جلیلی
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس بیماریهای سل و جزام
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 229
تلفن مستقیم : 33653974
نمابر :‌33658060
 
 شهلا محبی
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس بیماریهای روده ای و آنفولانزا
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 219
تلفن مستقیم : 33653974
نمابر :‌33658060
 
فیروزه کاویانی کیا
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 225
نمابر :‌33664060
 
مهناز بهرامی
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 227
نمابر :‌33664060
 
مژگان اسماعیلی
تحصیلات‌ : کاردان مامایی
سمت : کاردان مبارزه با بیماریها
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 225
نمابر :‌33664060
 
زهرا اسکندری
تحصیلات‌ : کارشناس علوم آزمایشگاهی
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 226
نمابر :‌33664060
 
آمنه یونسی
تحصیلات‌ : پزشک عمومی
سمت : کارشناس مشاوره ژنتیک
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 311
نمابر :‌33664060
 
رامین انوشه
تحصیلات‌ : کاردان مبارزه با بیماریها
سمت : کاردان مبارزه با بیماریها
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 229
نمابر :‌33664060
 
اعظم قربانی
تحصیلات‌ : بهیار
سمت : تکنسین مبارزه با بیماریها
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 223
نمابر :‌33664060
 
اسرافیل جانی
تحصیلات‌ : بهیار
سمت : واکسیناتور
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 222
نمابر :‌33664060
 
 فرشته خوشکام
تحصیلات‌ : کارشناس ادبیات
سمت : کارشناس مشاوره ژنتیک
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840  داخلی 311
نمابر :‌33664060


مهدی دادخواه تهرانی
تحصیلات : بهیار
سمت : واکسیناتور
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680973-33680974-33685840 داخلی 222
نمابر :‌33664060