شرح وظایف

شرح وظایف گسترش

1.       اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در روستاها وشهرهای زیر 20000 نفر

2.       اجرای برنامه پزشک خانواده شهری

3.       ورود اطلاعات پایه پرونده الکترونیک سلامت هم برای جمعیت روستایی وهم جمعیت ساکن در شهر

4.       پایش از مراکز مجری برنامه بیمه روستایی

5.       بازدید از عملکرد اعضائ تیم سلامت

6.        تشکیل جلسات آموزشی برای ماماهای تیم سلامت

7.       تشکیل جلسات آموزشی برای پزشکان تیم سلامت

8.       برگزاری کارگاه برنامه ریزی بهداشتی برای پزشکان مسئول تیم سلامت

9.       برگزاری کارگاه زیج حیاتی برای پزشکان مسئول تیم سلامت

10.   برگزاری کلاس های آموزشی بدو خدمت 

11.   برگزاری کلاس آموزشی دانشجویان پزشکی مقاطع کار آموزی وکارورزی وهمکاری با گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

12.   اجرای طرح واگذاری نگهداری خانه های بهداشت با انعقاد قرارداد با بهورزان

13.   پیش بینی وپیگیری تآمین نیروی انسانی مورد نیاز در هر فصل یکبار

14.   تعیین برنامه عملیاتی برای اجرای برنامه پزشک خانواده وبررسی وضعیت موجود از نظر آمادگی برای اجرا وتدارک برخی زیر ساخت ها در سطح شهرهای قزوین ، اقبالیه ومحمود آبادنمونه

15.   تشکیل جلسات هماهنگی و آموزشی برای کارکنان و کارشناسان و پزشکان در راستای شناخت برنامه پزشک خانواده شهری