شرح وظایف
شرح وظایف
 •  برنامه ریزی سالانه در زمینه  برنامه های سلامت مادران، سلامت باروری و جمعیت، سلامت کودکان زیر 8 سال، ترویج تغذیه با شیرمادر، سلامت میانسالان و سالمندان با توجه به شاخص های عملکردی شهرستان
 •  نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحدهای محیطی و شناسایی مشکلات اجرایی و انجام اقدام لازم جهت بهبود وضعیت
 •  تجزیه و تحلیل و ارزشیابی عملکرد مراکز براساس اطلاعات دریافتی از آن ها و برنامه ریزی فعالیت های لازم به منظور دستیابی به اهداف سالانه
 • آموزش نیروهای جدیدالورود و حین خدمت کارکنان محیطی و ستادی
 • همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی  
 • برگزاری کمیته  های شهرستانی برنامه ها
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی درجهت بهبود اجرای برنامه ها و ارسال آن ها به واحدهای محیطی
 • تهیه مطالب آموزشی مرتبط با برنامه ها، جهت بالابردن سطح آگاهی کارکنان واحدهای محیطی
 • ارسال آمارها و اطلاعات به سطوح بالاتر
 • تامین و تدارک تجهیزات مورد نیاز واحدها
 • برگزاری همایش ها
 • تامین نیروهای مورد نیاز واحدها با همکاری سایر واحدهای ستادی
 • هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای ستادی به منظور پیشبرد برنامه ها
 • هماهنگی برون بخشی با ادارات، سازمان ها و ... در جهت افزایش سطح سلامت جامعه
 • آموزش دانشجویان