شرح وظایف
 • بررسی و شناخت  وضع موجود به منظور تعیین نیاز ها و اولویت ها
 • پایش و نظارت بر ارزیابیهای نوجوانان 18-5 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 
 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به واحدسلامت نوجوانان و مدارس استان.
 • تشکیل کمیته های شهرستانی  در مواقع لزوم بهمنظور شناسایی ظرفیت سایر ارگانها و بهره گیری از تجارب.
 • برگزاری کارگاه ، همایش و جلسات آموزشی.
 • تهیه مواد و مطالب لازم در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس برای آموزش همگانی با اولویت دانش آموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان
 • آموزش تکنولوژی های جدید(نرم افزارها)خدمات سلامت نوجوانان و مدارس از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزش.
 • اجرای ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل های ابلاغی .
 • بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستان  و همکاری در جهت رفع آن ها.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات.
 • هماهنگی و همکاری با نواحی 5 گانه  آموزش و پرورش شهرستان قزوین.
 • هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی.
 • جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان و مدارس.
 • نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و مدارس