شرح وظایف
شرح وظایف واحد بهداشت مدارس
1.    بررسی و شناخت وضع موجود بهداشت مدارس به منظور تعیین نیازها
2.    تعیین حدود و تعداد مدارس تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی 
3.    تعیین اطلاعات مدارس تحت پوشش به تفکیک مقطع –جنس- شهری - روستایی
4.    تعیین مدارس که دارای مربی بهداشت هستند
5.    برگزاری همایش جهت کارشناس مدارس
6.    هماهنگی با واحد های ستادی جهت مشارکت در فعالیتها
7.    تهیه مواد و مطالب آموزشی و در اختیار گذاردن مدارس
8.    آموزش به کارکنان بهداشتی در خصوص فعالیت های مدارس
9.    ایجاد هماهنگی با ادارت آموزش و پرورش نواحی
10.  جلب مشارکت کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش
11.  تشکیل جلسه توجیهی جهت کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش
12.   نظارت بر فعالیت های بهورزان – کارشناسان بهداشتی
13.   بازدید از مدارس
14.   جمع آوری آمارها
15.  تهیه شاخص های مدارس پایان سال تحصیلی