تغذیه
 معرفی واحد تغذیه
 در تعاریفی که از علوم مرتبط به تغذیه شده آن را علمی دانسته اند که نیازهای غذایی بدن را از نظر کیفی و کمی تعیین می کند و بیان می کند که چگونه می توان سالم زیست.
در مورد تغذیه مناسب صحبت فراوان و اهمیت آن آشکار است. علم تغذیه نسبتا علم جوانی است و در عین حال
یک علم چند بعدی است کارشناس این رشته هم باید بتواند رژیم غذایی مناسب را برای درمان یا کنترل بیماریهای مختلف ارائه دهد و هم توانایی شناسایی مشکلات تغذیه جامعه را داشته باشد و سپس بر اساس مشکلات موجود برنامه های غذایی لازم را طراحی ، اجراء، نظارت و ارزیابی کند.
 واحد تغذیه یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان قزوین می باشد که عهده دار جمع آوری، کنترل وجمع بندی آمارهای تغذیه ای و تهیه شاخص های تغذیه ای مورد نیاز از اطلاعات عملکردتغذیه ای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان و ارسال آن به مراجع  بالاتر می باشد.همچنین این واحد دارای یک مرکز مشاوره تغذیه می باشد که سه روز در هفته( روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه ) فعال است.