امور دارویی و تجهیزات پزشکی
معرفي واحد:
1- تامين وتوزيع دارو وتجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز تحت پوشش
الف: برآورد ميزان مصرفي فصول آتي
ب:هماهنگي با رياست جهت تامين بودجه خريد داروها
ج: هماهنگي با مراكز جهت دريافت به موقع درخواست ها
چ: هماهنگي جهت ارسال به موقع داروها
 2-آموزش مستمر پرسنل در ارتباط با مسائل امور داروئي
الف: آموزش جهت نيروهاي جديدالورود اعم از پزشك وكاردان
ب: بازآموزي نيروهاي قديمي
ج: پايش ونظارت بر امورداروئي و داروخانه هاي تحت پوشش و بخش خصوصي
 3-كاهش ميزان هدر رفتن دارو و تجهيزات مصرفي
الف:هماهنگي با پزشكان مراكز جهت برآورد صحيح از داروهاي درخواست شده جهت داروخانه هاي تحت پوشش
ب: بالا بردن سطح آگاهي پرسنل جهت درخواست صحيح داروهاي مانا و تنظيم خانواده
ج: ايجاد حس صرفه جوئي و استفاده صحيح از مواد مصرفي خانه هاي بهداشت و كاهش ميزان درخواستي مواد مصرفي
4-پايش ونظارت بر عملكرد واحدهاي امور داروئي مراكز
الف:مشاركت بيشتر واحد امور داروئي با گروه پايش بيمه روستائي
ب:همكاري بيشتر امور اداري و واحد نقليه با واحد امور داروئي جهت در اختيار قرار دادن وسيله نقليه جهت انجام اين پايش ها ونظارت ها
 5-كاهش ميزان بودجه مصرفي امور داروئي
الف: واگذاري داروخانه ها به بخش خصوصي
ب: نظارت بر ميزان قيمت گذاري نسخه ها
ج: ارائه به روز قيمت داروها به مراكز تحت پوشش
د: هماهنگي با معاونت جهت تامين مصارف خانه هاي بهداشت
ه: كاهش ميزان پرت اقلام
و: مصرف بهينه و درست موارد مصرفي