بهداشت دهان و دندان
معرفي واحد بهداشت دهان و دندان :
سلامت دهان و دندان از شاخص هاي مهم بهداشت عمومي است كه در سلامت كلي افراد تاثير بسزايي دارد . سلامت دهان و دندان جامعهpublic health  Dental : علم و هنر پيشگيري از بيماريهاي دهاني و بالا بردن بهداشت دهان و دندان و سطح كيفي زندگي از طريق كوششهاي سازمان يافته در اجتماع از سال 1979 مطابق با اعلاميه  آلماآتا سيستم مراقبت هاي اوليه بهداشتي (PHC ) در كشور هاي مختلف راه خود را باز نموده ، همچنين از سال 1979 مراقبت هاي اوليه بهداشت دهان و دندان ( OHC ) به تدريج در كشور هاي مختلف در سيستم PHC ادغام گرديد.
در ايران از سال 1374 ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC با هدف ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت آزمايشي در چند شهر كشور به وجود آمد . در حال حاضر نيز انتظار مي رود در كليه واحد هاي بهداشتي و درماني كشور ، بهداشت دهان و دندان با عنوان جزئي از خدمات بهداشتي در قالب سيستم شبكه به جامعه ارائه مي گردد.
در استان قزوين از سال 1376 اين طرح شروع گرديد و شهرستان قزوين نيز از همان سال طرح را با استان آغاز نمود.
گروه هدف طرح :
 1-زنان باردار و شير ده
2-كودكان از بدو تولد تا 6 سالگي
3-كودكان 12-6 ساله
نيروهاي درگير در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان  :
سطح يك خدمات بهداشت دهان و دندان : 1-بهورزان . 2- رابطين بهداشتي . 3- كاردانهاي بهداشت خانواده . 4- ماما