معرفی پرسنل


خانم مریم صباغیان
تحصیلات : کارشناس پرستاری
سمت : کارشناس مسئول آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 310 
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌33658060

 
 
 خانم اشرف محتشمی
تحصیلات : دیپلم پرستاری
سمت : مربی آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 273
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌33658060

 
 
خانم مهرناز احمدی
تحصیلات : کارشناس مامایی
سمت : مربی آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 273
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌33658060
 
خانم مریم نصیری
تحصیلات : کارشناس بهداشت خانواده
سمت : مربی آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 273
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌33658060
خانم نسرین شیرخورشیدی
تحصیلات : کارشناسی مامایی
سمت : مربی آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 273
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌33658060
 

 
آقای مرتضی مطهری فرد
تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط
سمت : مربی آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 273
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌33658060
 
 
آقای جواد خالقی
تحصیلات : کارشناس بیماریها
سمت : مربی آموزشگاه بهورزی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن :‌ 33656056  داخلی 273
تلفن مستقیم : 33652563
نمابر :‌3366580600