معرفی پرسنل
 
محمد تقی سلیمانی
تحصیلات : کارشناس مسئول مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس بهداشت محیط
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 230
تلفن مستقیم : 33670110
نمابر :‌33658060
 

 
هاشم یوسفی
تحصیلات : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس بهداشت محیط
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 233
تلفن مستقیم : 33658260
نمابر :‌33658060
 
 
 فاطمه کریمی
 تحصیلات : دکترای بهداشت محیط
سمت : کارشناس بهداشت محیط
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056   داخلی 232
تلفن مستقیم : 33658260
نمابر :‌3368060
 

 
 حسین دودانگه
تحصیلات : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس بهداشت محیط
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056   داخلی232
تلفن مستقیم : 33658260
نمابر :‌33658060
 

 
 شهریار احدی
تحصیلات : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس بهداشت محیط
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056   داخلی232
تلفن مستقیم : 33658260
نمابر :‌33658060
 

 
 تورج برزگر یلقون آغاج
تحصیلات : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس بهداشت محیط
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056   داخلی231
تلفن مستقیم : 33658260
نمابر :‌33658060
 

 
 صفیه اسدی
تحصیلات : سیکل
سمت : دبیرخانه بهداشت محیط و صدور کارت معاینه پزشکی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056   داخلی231
تلفن مستقیم : 33658260
نمابر :‌33658060
 

 فاطمه رحیمی
تحصیلات : کاردان بهداشت محیط
سمت : تکنسین آزمایشگاه آب و فاضلاب
 آدرس : قزوین . خیابان غیاث آباد . معاونت بهداشتی. آزمایشگاه آب
تلفن :‌ 33690167
 

 
 رحیمه خلیلی
تحصیلات : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
سمت : تکنسین آزمایشگاه آب و فاضلاب
 آدرس : قزوین . خیابان غیاث آباد . معاونت بهداشتی. آزمایشگاه آب
تلفن :‌ 33690167