معرفی پرسنل

تحصیلات‌ : کارشناس حسابداری
سمت : کارشناس مسئول کارگزینی و امور اداری
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 249
تلفن مستقیم : 33658406
نمابر :‌33658060
 

حسن فریور خوینی
تحصیلات‌ : کارشناس حسابداری
سمت :  کارگزین
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 248
تلفن مستقیم : 33692093
نمابر :‌33658060
 
 لیلا نجفی پور
تحصیلات‌ : کاردان بهداشت خانواده
سمت : کارگزین
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 247
تلفن مستقیم : 33692093
نمابر :‌33658060
 
محمد جمالی
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : کارگزین
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 247
تلفن مستقیم : 33692093
نمابر :‌33658060
 
 رقیه حسن نژاد
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت :  بایگانی کارگزینی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 246
تلفن مستقیم : 33692093
نمابر :‌33658060
 

نوشین رکنی
تحصیلات‌ : کارشناس ادبیات فارسی
سمت : کارشناس مسئول دبیرخانه
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 259 
نمابر :‌33658060
 

گلنوش عزیزخانی
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : مسئول ثبت دبیرخانه
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 259
نمابر :‌33658060
 
کامران کاکاوند
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : نامه رسان
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 258
تلفن مستقیم : 33657427
نمابر :‌33658060
 

طیبه سیمیاری
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : نامه رسانی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 72-33680970  داخلی256
نمابر :‌33658060  
سید علیرضا بابایی
تحصیلات‌ : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
سمت : مسئول واحد خدمات پشتیبانی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 72-33680970  داخلی 260
نمابر :‌33658060
    
زهرا جمالی
تحصیلات‌ : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

سمت : کارشناس کارگزینی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 72-3680970  داخلی 248
نمابر :‌33658060


حسین شعبانعلی
تحصیلات‌ : فوق دیپلم نرم افزار
سمت : مسئول نقلیه
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056داخلی 296
تلفن مستقیم : 33656052
نمابر :‌3366580600
 
 
شعبان افشار
تحصیلات‌ : زیر دیپلم
سمت : تاسیسات
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 72-33680970  داخلی 260
نمابر :‌33658060
 

محمد حسین آذرپور
تحصیلات‌ : سیکل
سمت : تاسیسات
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 72-33680970  داخلی 260
نمابر :‌33658060