مدیریت
* دکتر علیرضا مهرعلیان *
تحصیلات: دکترای دندانپزشکی
سمت: رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
 آدرس: قزوین-خیابان شهید بابایی-بعد از کانال-مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن: 36-33655035
نمابر: 33658060
پست الکترونیکی: infobhc@qums.ac.ir

 
سوابق و مسئولیت ها:
  • رئیس اداره سلامت دهان و دندان استان قزوین
  • کارشناس مسئول واحد دهان و دندان مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
  • کارشناس مسئول واحد دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا
  • رئیس مرکز خدمات جامع سلامت مینودر
  • رئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا
  • کارشناس مسئول واحد نوجوانان، جوانان و مدارس استان قزوین
  • کارشناس مسئول آموزش بهداشت شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا
  • عضو کانون کارآفرینان استان قزوین