آدرس و نقشه
قزوین - انتهای خیابان شهید بابایی (دانشگاه) - جنب کانال - مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
کد پستی: 63111-34147
تلفن: 33652972 - 028
فکس: 33658060 - 028
پست الکترونیک:infobhc@qums.ac.ir