پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه بیماریهای غیرواگیر url.qums.ac.ir/noncom :


«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«مطالب آموزشی»


«دستورالعمل ها»


«برنامه های واحد»

«تلفن :
33656056 داخلی: 216»
«نلفن مستقیم:
33653110 »
اخبار و تازه های علمی واحد