شرح وظایف
شرح وظایف امور اداری
1-       شرح وظایف کارگزینی
2-       شرح وظایف دبیرخانه
3-       شرح وظایف خدمات
4-       شرح وظایف نقلیه