دبیرخانه
شرح وظایف دبیرخانه
1.       اصلاح پیشنویس های دریافتی از واحدها توسط دبیرخانه
2.       شماره کردن نامه های امضا شده و ارسال آنها توسط دبیرخانه
3.       پیگیری  نامه های رسیده و ارسالی
4.       چاپ وتکثیر متون طبق ضوابط