معرفی پرسنل

 زینب میرحسینی
تحصیلات‌ : کارشناس حسابداری
سمت : عامل مدیر مالی
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33654970 داخلی 250
تلفن مستقیم : 33653407
نمابر :‌33658060
 
محمدعلی مقدمی
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : اموردفتری
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 268
نمابر :‌33658060
 
مرتضی درزی رامندی
تحصیلات‌ : فوق دیپلم الهیات
سمت : حسابدار
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 269
نمابر :‌33658060
 
ناهید علی عسگری
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : حسابدار
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 252
نمابر :‌33658060
 
عالیه رجبی زاده
تحصیلات‌ : کارشناس حسابداری
سمت : حسابدار
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 252
نمابر :‌33658060
 زهره لشگری
تحصیلات‌ : کارشناس ارشد مدیریت مالی
سمت : حسابدار
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 252
نمابر :‌33658060
 
علی اکبر اسلامی
تحصیلات‌ :لیسانس حقوق
سمت : مسول انبارلوازم اداری
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 294
نمابر :‌33658060
 
اصغر راد
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : انباردار
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 294
نمابر :‌33658060
 
علی داودی
تحصیلات‌ : بهیار
سمت : مسول اموال
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 293
نمابر :‌33658060
 
سیف اله قدیری
تحصیلات‌ : دیپلم
سمت : کارپرداز
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 242
تلفن مستقیم : 33656053
نمابر :‌33658060
 
مرتضی زرآبادی
تحصیلات‌ : کاردان مکانیک
سمت : کارپرداز
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌72-33680970  داخلی 242
تلفن مستقیم : 33656053
نمابر :‌33658060