کارگزینی
شرح وظایف کارگزینی
1)      برگزاری جلسات نقل وانتقالات ونظام مشارکت
2)      صدوراحکام پرسنلی
3)      انجام ارزیابی عملکردکارکنان ومرکزبهداشت
4)      پیگیری امور ماموریت ها،بیمه تکمیلی، اضافه کاری
5)      بررسی نتایج ارزیابی و اثر بخشی دوره های آموزشی
6)      صدور قرارداد کارکنان بیمه روستایی
7)      انجام مکاتبات اداری مرکز بهداشت
8)      صدور تقدیر و تشکر ، تذکربه کارکنان
9)      بازدید ورود و خروج پرسنل مراکز تابعه
10)   ثبت اسامی پرسنل در سامانه رصد
11)   مکاتبات کارکنان مامور به خدمت
12)   کارشناسی تغییر وضعیت پرسنل
13)   ثبت  پاس و مرخصی پرسنل
14)   اعلام ذخیره مرخصی کارکنان
15)   بایگانی کلیه احکام ومکاتبات
16)   تشکیل پرونده پرسنلی جهت کلیه کارکنان
17)   پیگیری نامه های اداری واحدها