معرفی پرسنل
 مریم میرفخار
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : سرپرست واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680970  داخلی 210
تلفن مستقیم : 33652092
نمابر :‌33658060

مریم اسفندیاری
تحصیلات‌ : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
سمت :  کارشناس سلامت نوجوانان جوانان ومدارس
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680970  داخلی 210
تلفن مستقیم : 33652092
نمابر :‌33658060
 
 فهیمه کریمی
تحصیلات‌ : کارشناس مامایی
سمت :  کارشناس  سلامت نوجوانان جوانان ومدارس
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33680970  داخلی 210
نمابر :‌33658060