شرح وظایف
     شرح وظایف
Ø       نظارت بر عملکرد واحد های انبار ، اموال ، تدارکات و پرسنل امور مالی
Ø       دریافت اعتبارات تخصیصی از دانشگاه و هزینه کردن طبق مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
Ø       دریافت اعتبارات حقوق و دستمزد و پرداخت به پرسنل طبق احکام کارگزینی
Ø       تطبیق اسناد هزینه مرکز با قانون و آئین نامه مالی و معاملاتی
Ø       تهیه و تنظیم تراز نامه مالی پایان سال
Ø       دفع واخواهی اسناد هزینه و ارسال اسناد هزینه به دانشگاه و تسویه حساب پایان سال
Ø       رسیدگی اسناد هزینه شده مرکز در طی سال
Ø       برآورد اعتبارات مورد نیاز مرکز بهداشت شهید بلندیان و ارسال به دانشگاه
Ø       برآورد بدهی های مرکز و پیگیری جذب اعتبارات
Ø       کنترل درآمدهای اختصاصی و اعلام ماهانه به دانشگاه
Ø       ثبت هرگونه اتفاق مالی در حسابهای بانکی مرکز بهداشت و تنظیم اسناد مربوطه
Ø       پاسخگویی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت و رفع مشکلات مالی
Ø       برآورد اموال منقول مورد نیاز مراکز
Ø       انبار گردانی پایان سال مرکز
Ø       نظارت بر تعرفه های تعیین شده از سوی هیئت محترم وزیران
Ø       نظارت و بررسی درآمد های واحد های تابعه
Ø       تحویل نسخ از مراکز و بررسی نسخ و تحویل به سازمانهای بیمه گر و پیگیری مطالبات مرکز بهداشت از سازمانهای بیمه گر
Ø       رسیدگی به نسخ بیمه های روستایی ، داروخانه ها ، سونوگرافی و آزمایشگاه خصوصی طرف قرارداد
Ø       تعیین مطالبات حاصل از نسخ بیمه روستایی
Ø       تهیه و تنظیم درخواست انبار و صدور قبوض حواله و رسید
Ø        تهیه و تنظیم درخواست نیاز لوازم پزشکی مصرفی و غیر مصرفی
Ø        توزیع لوازم پزشکی – دندانپزشکی و آزمایشگاهی
Ø        پیگیری اعتبارات تخصیصی به مرکز بهداشت
Ø        نظارت و کنترل انبار و اموال و مراکز تابعه
Ø       کنترل حواله های انبار و درخواست های واحد ها
Ø       نظارت بر اجناس خریداری شده از نظر کیفیت
Ø       تنظیم درخواست خرید اجناس
Ø       صدور رسید و حواله ها
Ø       تحویل اجناس درخواستی به مراکز
Ø       صدور حواله های توزیع و مصرف و رسید های انبار
Ø       توزیع داروی درخواستی مراکز
Ø       کنترل تاریخ مصرف داروهای موجود و اقدامات پیشگیری
Ø       پرداخت قبوض مصرفی آب و برق و ...
Ø       خرید انشعابات آب و برق و ...
Ø       تنظیم لیست سوخت مصرفی مراکز
Ø       تنظیم اسناد هزینه های مصرفی
Ø       خرید لوازم مصرفی و غیر مصرفی
Ø       خرید مصالح ساختمانی مرکز بهداشت و واحد های تابعه
Ø       تنظیم اسناد هزینه عمرانی
Ø       تنظیم اسناد و لیست کارگری
Ø       خرید لوازم یدکی ماشین های اداری و نقلیه
Ø       ثبت و نصب شماره اموال به اجناس خریداری شده
Ø       حفظ اموال و کنترل اموال خروجی از مرکز بهداشت