معاونت
* دکتر اکبر یوسفی *
تحصیلات : دکترای دندانپزشکی
سمت : معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن مستقیم :‌ 36-33655035
تلفن: 33656056 داخلی 264
نمابر :‌33658060

پست الکترونیکی: infobhc@qums.ac.ir