خدمات پشتیبانی
شرح وظایف خدمات پشتیبانی
1-       انجام امور کلیه امور خدماتی
2-       راه اندازی و تعمییر تاسیسات ساختمانی کلیه ساختمان های تحت پوشش
3-       حفظ و نگهداری تاسیسات و ساختمان های تحت پوشش
4-       رسیدگی به امور نظافت واحدها و خدمات لازم