نقلیه
شرح وظایف نقلیه
1-جابجایی همکاران جهت انجام ماموریت ها (درون شهری- برون شهری)
2- حمل و نقل وسایل و تجهیزات مراکز شهری و روستایی
3-حفظ و نگهداری امکانات و ماشین آلات موتوری
    5-اقدام جهت تعمییر وسایل نقلیه موتوری

    6- اقدام جهت انجام بیمه وسایل نقلیه