امور اداری
 
معرفی واحد امور اداری
 
این واحد از چند زیر گروه تشکیل گردیده است که عبارتند از:
1-       کارگزینی
2-       دبیرخانه (نامه رسانی – چاپ و تکثیر)
3-       خدمات و تاسیسات
4-       نقلیه
 
که در مجموع امور زیر را به انجام می رسانند:
صدور احکام پرسنل-انجام مکاتبات اداری- تغییر وضعیت استخدامی پرسنل- برگزاری کمیته نقل و انتقالات پرسنل- برگزاری کمیته نظام مشارکت- بازدید از مراکز- کنترل ورود و خروج پرسنل- مشخص کردن مقدار پاس و مرخصی های پرسنل- بررسی ماموریت ها و امور رفاهی- مبادلات نامه های اداری- تکثیر فرم ها و نامه ها-انجام کلیه امور خدماتی و تاسیساتی مورد نیاز ساختمان های تحت پوشش- نظافت و تعمیرات ساختمان ها –انجام امور حمل و نقل اداری