امور عمومی
آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه امور عمومی و کارگزینی url.qums.ac.ir/general :
 

«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«دستورالعمل ها، قوانین و مقررات اداری و استخدامی»تلفن: 33656056
« واحد امور عمومی و اداری: داخلی 249 »
« واحد کارگزینیداخلی 248-247 »
«واحد دبیرخانهداخلی 254 »
« واحد خدمات و پشتیبانیداخلی 241 »
« واحد تدارکات: داخلی 242»

« واحد نقلیهداخلی 296 »


« تلفن مستقیم امور عمومی و اداری: 33658406 »
« تلفن مستقیم کارگزینی: 33692093 »
« تلفن مستقیم انبار ملزومات و تجهیزات: 33794451 »