امور مالی
معرفی واحد امور مالی :
واحدی است که عاملیت مدیریت مالی دانشگاه می باشد و تمام هزینه هایی که در طول سال انجام می شود طبق مقررات با دستور ریاست محترم مرکز بهداشت بوده ولی از نظر تسویه حساب و ارائه بیلان و تراز پایان سال مستقیم زیر نظر مدیر مالی دانشگاه می باشد .
واحد های انبار و اموال اعم از ملزومات اداری – دارویی – تجهیزات پزشکی و جاری و مصرفی و همچنین اداره تدارکات زیر نظر مستقیم امور مالی مرکز می باشد .
امور مربوط به واحد مالی عبارت است از :
1.         امور دریافت ها و پرداخت ها
2.         امور رسیدگی اسناد هزینه
3.         امور اعتبارات
4.         دفتر داری و ثبت بدهکار و بستانکار
5.         ثبت اسناد تعهدی
6.         بایگانی مستقل مالی
7.         امور مالی بیمه روستایی