مرکز بهداشتی درمانی شماره 18 (معلم کلایه)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 18 معلم کلایه
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
شهر معلم کلایه واصطلبر
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
اوان
وربن
زر آباد
زواردشت
دیکین
آئین- کوشک
گرمارود سفلی
گرمارود علیا - ازرت - مزرعه علیا - مزرعه سفلی- سرخه دزدک - معدن نمک
کوچنان
دک- اندج
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
5
پرسنل مرکز
12 نفر
بهورزان
7 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای. خدمات آزمایشگاهی.
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
12-8 و 13-17
آدرس و تلفن مرکز
معلم کلایه-33622240