بهداشت حرفه ای


آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه
بهداشت حرفه ای url.qums.ac.ir/pro :


«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«مطالب آموزشی»


«دستورالعمل ها»


«برنامه های واحد»

«تلفن :
33656056 داخلی: 239 »
«نلفن مستقیم:
33656051 »
آدرس پست الکترونیکی واحد:       Email            : obhc@qums.ac.ir
اخبار و تازه های علمی