مرکز بهداشتی درمانی آقابابا


مرکز بهداشتی درمانی روستایی آقابابا
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش کوهین شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
شنازند
 
بوئینک
رامشان- احمد آباد اوفان- سنجانک
کیخنان
-
حسین آباد
سلطان آباد- چشمه غلامعلی - مرتضی آباد- معلم خانی
ساروانک
-
بشر
نارنده- زیتک- امیر آباد - خرگان پائین
آرشت
-
حاجی آباد
بچینک- کوشکک
آقابابا
دینک- کردانده- فطر-
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
9
پرسنل مرکز
10 نفر
بهورزان
13 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی
فعال در بخش دولتی
وضعیت ارائه خدمات آزمایشگاهی
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1372
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
8000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
25 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
24 کیلومتر