مرکز بهداشتی درمانی ارکن کرد


مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارکن کرد
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
قلالو
بغلدوز- مصطفی لو - چربین
محمدده
پلنگه - اردک
سنگان
دلجک
میرخوند علیا
میرخوند سفلی
حسین آّباد
-
اورکن کرد
بغلدوز- مصطفی لو- چربین
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
6
پرسنل مرکز
5 نفر
بهورزان
4 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1370
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
2000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
120 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
103 کیلومتر