مرکز بهداشتی درمانی رجایی دشتمرکز بهداشتی درمانی روستایی رجائی دشت
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش رودبار شهرستان – شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
قسطین لار
مرک- خنجر بلاغ
هریف
هریان- کلین
یوج
لطر- پراچان
اویرک
علی آباد
وشته
هلال آباد
صفرین
جوبینک- شترک- امین آباد- سنبل آباد - محمد آباد
ازگنین سفلی
ازگنین علیا
رجایی دشت
قسطین رود - حسن آباد - سیمیاردشت – سیمیار- تنوره - باغستان - کمال آباد- کتکان- درک- فانقین- کارنده چال- زینبر- مارکین
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
8
پرسنل مرکز
7نفر
بهورزان
12 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی
فعال در بخش دولتی
وضعیت ارائه خدمات آزمایشگاهی
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1368
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
 5000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
85 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
55 کیلومتر