مرکز بهداشتی درمانی شهرکمرکز بهداشتی درمانی روستایی کورانه
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش مرکزی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
رشتقون
-
رزجرد
-
شینقر
میانبر
عبدل آباد
-
حمید آباد
-
آشنستان
امامزاده اباذر
دستجرد علیا
-
کورانه
-
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
8
پرسنل مرکز
9 نفر
بهورزان
15 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1381
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
3000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
15 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
10 کیلومتر