مرکز بهداشتی درمانی ناصرآبادمرکز بهداشتی درمانی روستایی ناصرآباد
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش مرکزی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
اروس آباد
بوزلین - سفیده کش - بند زویار
زویار
اوزوندره - امام ضامن - نادر آباد
همت آباد
-
ناصر آباد
شهرک دانش
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
4
پرسنل مرکز
7 نفر
بهورزان
11 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1389
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
3500 متر مربع
ساعت کاری
8-12 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
 15دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
10کیلومتر