مرکز بهداشتی درمانی نیارکمرکز بهداشتی درمانی روستایی نیارک
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
گونج
نجف آباد - پیله ورین
نیارک
ونگین - آقچه قشلاق - ازناب
خاگینه بالا
خاگینه پایین - برمانک - اورکن ترک
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
3
پرسنل مرکز
5 نفر
بهورزان
2 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
سال احداث ساختمان مرکز
1352
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
2500 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
135 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
106 کیلومتر