مرکز خدمات جامع سلامت 13 (اقبالیه)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 13 (اقبالیه)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
خیابان شهید بهشتی .خرمنگاه
پایگاه شماره 3
خیابان معلم صنوبر 18
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
شیداصفهان
-
مهدی آباد
جنت آباد - آجر بند
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
2
پرسنل مرکز
20 نفر
بهورزان
4 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
شهری (7:30-14:30)روستایی(12-8 و 13-17)
آدرس و تلفن مرکز
اقبالیه – خیابان شهید بهشتی -33422500