مرکز بهداشتی درمانی 14 (رازمیان)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 14 رازمیان
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
شهر رازمیان
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
هیر
-
ویار
-
پس رز
سوگاه – دربند- هاشم کلایه- کیا کلایه
دورچاک
زردچال- چروشدره- کوشکدر
شهرستان سفلی
شهرستان علیا - اما مزاده محمد (حسین آباد)
بهرام آباد
سالار کیا – فلار- تاجدره- ورگیل- میلک-ده دوشاب - امامزاده هارون
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
6
پرسنل مرکز
11 نفر
بهورزان
8 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای.خدمات آزمایشگاهی.
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
12-8 و 13-17
آدرس و تلفن مرکز
رازمیان-33712230