مرکز بهداشتی درمانی 15 (سیردان)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 15 سیردان
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
شهر سیردان
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
سیاهپوش
قوچی- قورخانه- مرتضانک
کلج
-
انبقین
حسن آباد
اسامی روستاهای سیاری
شولومه- چوبه- عمند - نصیر آباد
تعداد خانه های بهداشت
3
پرسنل مرکز
5 نفر
بهورزان
6 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای. خدمات آزمایشگاهی.
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
12-8 و 13-17
آدرس و تلفن مرکز
سیردان-33613212