معرفی پرسنل
 
* فاطمه امامی *
تحصیلات: کارشناس ارشد محیط زیست
سمت: مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت
آدرس: قزوین - انتهای خیابان شهید بابایی - بعد از کانال - مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین - ساختمان ستاد
تلفن مستقیم: 33657427 داخلی: 258
نمابر: 33658060