نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse مدیریتمدیریت
معاونت
دفتر مدیریت
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Collapse واحد های ستادیواحد های ستادی
Collapse گسترشگسترش
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse مرکز آموزش و بازآموزی بهورزان و برنامه های سلامتمرکز آموزش و بازآموزی بهورزان و برنامه های سلامت
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Collapse آمارآمار
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse امور عمومیامور عمومی
Expand شرح وظایفشرح وظایف
معرفی پرسنل
Collapse امور مالیامور مالی
شرح وظایف
معرفی پرسنل
برنامه های واحد
Collapse آموزش و ارتقای سلامتآموزش و ارتقای سلامت
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand مطالب علمی و آموزشیمطالب علمی و آموزشی
Collapse بهداشت خانوادهبهداشت خانواده
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse بهداشت محیطبهداشت محیط
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse سلامت نوجوانان، جوانان و مدارسسلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse بهداشت دهان و دندانبهداشت دهان و دندان
شرح وظایف
معرفی پرسنل
برنامه های واحد
Collapse سلامت روان، اجتماعی و اعتیادسلامت روان، اجتماعی و اعتیاد
شرح وظایف
معرفی پرسنل
برنامه های واحد
Collapse تغذیهتغذیه
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
Collapse امور دارویی و تجهیزات پزشکیامور دارویی و تجهیزات پزشکی
شرح وظایف
معرفی پرسنل
برنامه های واحد
Collapse پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیرپیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Collapse آزمایشگاهآزمایشگاه
شرح وظایف
معرفی پرسنل
Expand برنامه های واحدبرنامه های واحد
دستورالعمل
برنامه حاشیه شهرها
Collapse مراکز خدمات جامع سلامت تابعهمراکز خدمات جامع سلامت تابعه
Collapse مراکز خدمات جامع سلامت شهریمراکز خدمات جامع سلامت شهری
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 (شهدا )
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 ( تبریز )
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 4 (زعفرانیه)
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 5 ( ولیعصر )
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 6 ( امینی )
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 7 ( نواب )
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 8 (علیجانی )
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 اقبالیه
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 17 (محمودآباد نمونه)
Collapse مراکز خدمات جامع سلامت روستاییمراکز خدمات جامع سلامت روستایی
مرکز بهداشتی درمانی آقابابا
مرکز بهداشتی درمانی آلتین کش
مرکز بهداشتی درمانی ارکن کرد
مرکز بهداشتی درمانی ترازان سفلی
مرکز بهداشتی درمانی تلاتر
مرکز بهداشتی درمانی دستجرد سفلی
مرکز بهداشتی درمانی رجایی دشت
مرکزبهداشتی درمانی زوارک
مرکز بهداشتی درمانی شهرک
مرکز بهداشتی درمانی کورانه
مرکز بهداشتی درمانی ماهین
مرکز بهداشتی درمانی ناصرآباد
مرکز بهداشتی درمانی نظام آباد
مرکز بهداشتی درمانی نیارک
مرکز بهداشتی درمانی یارود
Collapse مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستاییمراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 (22 بهمن)
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 10
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 11 (مینودر)
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 12 (چوبیندر)
مرکز خدمات جامع سلامت 13 (اقبالیه)
مرکز بهداشتی درمانی 14 (رازمیان)
مرکز بهداشتی درمانی 15 (سیردان)
مرکز بهداشتی درمانی شماره 16 (کوهین)
مرکز بهداشتی درمانی شماره 18 (معلم کلایه)
تماس با ما
آرشیو اخبار
نقشه سایت
Collapse آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش
کارگاه 1
کارگاه 2
مطالب بهداشتی
مطالب بهداشتی
مطالب بهداشتی
متفرقه
Collapse مراقبت های درمانی مراقبت های درمانی
برنامه 1
برنامه 2
برنامه 3
برنامه 4
برنامه 5
برنامه 6
Collapse بهداشت و پیشگیری بهداشت و پیشگیری
توصیه ها 1
توصیه ها 2
توصیه ها 3
توصیه ها 4
توصیه ها 5
توصیه ها 6
Collapse پیوندها پیوندها
پیوند 1
پیوند 2
پیوند 3
پیوند 4
پیوند 5
پیوند 6
فرآیند(فلوچارت) خدمت به مراجعین
مراکز خدمات جامع سلامت
فرم های الکترونیکی
مطالب آموزشی
سوالات متداول