مرکز آموزش و بازآموزی بهورزان و برنامه های سلامت
معرفی مرکز آموزش:
در راستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی درمانی در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی تاسیس گردیده است . این هدف از طریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وانجام باز آموزیهای حین خدمت تحقق می یابد .
     هدف کلی مراکز آموزش بهورزی در حقیقت  برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی و آموزش آنها وآموزش مستمر نیروهای شا غل مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت جهت انجام خدمات بهداشتی - درمانی و تامین سلامت جامعه می باشد .
مرکز آموزش بهورزی فجر شهرستان قزوین براساس طرح توسعه وگسترش شبکه های بهداشتی ودرمانی و با الهام از اهداف ذکر شده در سال 1355 افتتاح وشروع به کار نموده وبه عنوان آموزشگاه مادر در استان قزوین تا کنون موفق به تربیت وآموزش 29 دوره دانش آموز بهورزی گردیده است  . لازم به ذکر است که دانش آموزان دوره 29 بهورزی هم اکنون در پایه دوم تئوری در آموزشگاه مشغول به تحصیل می باشند .
این مرکز از سال 1355 طی 28 دوره آموزشی 449 نفر بهورز را پذیرش و تربیت نموده است که از این تعداد 305 نفر زن و 144 نفر مرد می باشند . هم اکنون نیز دوره 29 بهورزی با  11 دانش آموز در پایه دوم در حال تحصیل در این مرکز می باشند.