معرفی پرسنل
 

خانم منیره سادات سجادی
تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس مسئول گسترش
آدرس :قزوین .خیابان شهید بابایی .بعد از کانال .مرکز بهداشت شهید بلندیانشهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن : 33656056 داخلی 255
تلفن مستقیم : 33652876
فکس : 33658060

 آقای دکتر ابوطالب بابایی
تحصیلات : پزشک عمومی
سمت : کارشناس گسترش
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن مستقیم: 33689774 داخلی 262
نمابر :
33658060خانم زهرا معصومی زاده
تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سمت : کارشناس انفورماتیک
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 270
مستقیم: 33692075

نمابر : 33658060
               


آقای پویا خواجه وند
تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار
سمت : کارشناس انفورماتیک
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 270
تلفن مستقیم : 33692075
نمابر :
33658060خانم مرضیه رجبعلی
تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس گسترش
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌33656056  داخلی 255
تلفن مستقیم : 33652876
نمابر :
33658060


خانم صبا تیموری
تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس گسترش
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن : 33656056 داخلی 259
تلفن مستقیم : 33692091
نمابر : 33658060

 

 
خانم معصومه فتحی
تحصیلات : کارشناس روانشناسی عمومی
سمت : کارشناس جلب مشارکت های مردمی
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 259
تلفن مستقیم : 33692091
نمابر : 33658060

 
آقای سجاد غلامعلی پور
سمت : کارشناس گسترش
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 262
نمابر :
33658060