برنامه های واحد
برنامه های امور مالی :
1.         دریافت اعتبار از دانشگاه و به هزینه گرفتن بر اساس قانون و مقررات
2.         پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی بر اساس احکام کارگزینی و قراردادها
3.         تهیه لوازم اداری ، پزشکی ، دارویی ، اموالی و توزیع آن
4.         رسیدگی و نظارت به اموال مراکز و ثبت هرگونه لوازمی که وارد سیستم می شود و طبق شماره اموال و حذف و اسقاطی کردن آن طبق مقررات و صورتحساب
5.         انبارگردانی پایان سال انبارهای تحت پوشش و تهیه ترازنامه و صورتجلسات
6.         تهیه پیش نویس قراردادها و اوراق تعهد آور و مطابقت با قانون و آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه
7.         پرداخت بدهیهای مرکز اعم از قبوض آب و برق و تلفن و کارگری
                   8.    جذب درآمد مراکز  تابعه و آزمایشگاه ها و کارسازی و انتقال به خزانه

اموال

تدارکات


انبار -تجهیزات اداری -تجهیزات پزشکی